Stof tot nadenken

We schreven al in dit artikel dat je niet moet verwachten dat je voor een kwartje op de eerste rij kan zitten. Veel back-up diensten kosten maar € 5,-- per maand. Kan zo'n organisatie, mocht het fout gaat kan je dan financieel verhaal halen bij zo'n organisatie? Kan zo'n organisatie een financiële reserve opbouwen om jou te compenseren wanneer je van een jouw back-up wil gebruik maken om terug te zetten maar dan blijkt dat dit terugzetten niet mogelijk is omdat de geback-upte gegevens niet terug te zetten zijn door een fout aan de zijde van de online back-up provider?

Het antwoord is snel te vinden wanneer je de leveringsvoorwaarden / gebruikersovereenkomst leest van een willekeurige online back-up provider. Hieronder een zuiver willekeurig gekozen online back-up provider "Mozy". We hebben niets tegen Mozy, bij vrijwel iedere aanbieder is een vergelijkbare gebruiksvoorwaarde te lezen.

As with other services, Mozy is offered to you subject to certain terms of use including (but not limited to) the following:
MOZY IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE". YOU USE MOZY AT YOUR SOLE RISK. ANY LIABILITY OF DECHO CORPORATION AND ITS AFFILIATES IS LIMITED TO THE AMOUNT PAID FOR SERVICES (NOT TO EXCEED USD $200 OR ITS EQUIVALENT).

Of delen uit de overeenkomst van een gerespecteerde Europese online back-up provider Strato:

8.1.3 voor zover de cliënt ondernemer, een publiekrechterlijke persoon of een openbaar fonds is, is STRATO bij grof nalatige schadetoebrenging door eenvoudige medewerkers slechts aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade; de aansprakelijkheid is beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schadetoebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan STRATO betaald heeft; de aansprakelijkheid bij grove nalatigheid jegens verbruikers is niet beperkt; 8.1.4 in geval van gewone nalatige schending van een belangrijke contractuele verplichting is STRATO aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade. 8.1.5 in geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schadetoebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan STRATO betaald heeft. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is in geval van gewone nalatigheid uitgesloten;

Wat leer je hier van?

Natuurlijk gelooft iedere aanbieder van online back-up diensten in haar eigen product. Ze zullen hun uiterste best doen om fouten te voorkomen en daar waar mogelijk zo veel mogelijk te herstellen. Maar ook zij weten dat het af en toe compleet fout kan gaan. Het niet kunnen terugzetten van geback-upte gegevens kan verstrekkende gevolgen hebben. Die gevolgen, die risico's zijn te verzekeren, maar niet met het tarief die de meeste online back-up aanbieders aan haar klanten rekenen. Daarom sluiten ze iedere aansprakelijkheid uit.

We leren hiervan dat het mis kan gaan. En eigenlijk wist je dat zelf ook best wel. Zo'n risico bestaat nu eenmaal. Dan is de vraag, welke maatregelen moet je nemen om dit risico af te dekken? Daar is een heel simpel antwoord op: zorg dat je niet op één paard wed. Zorg dat je back-up strategie bestaat uit verschillende back-ups, gemaakt met verschillende technieken van verschillende fabrikanten/leveranciers. Lees het artikel over back-up strategieën eens door.

Wees ook realistisch. Als je zakelijk gebruik maakt van online back-up diensten en je onderneming heeft een omzet heeft van € 1.000.000,-- is het dan redelijk en in verhouding dat je voor het veiligstellen van je bedrijfskritische informatie een bedrag van vijf of doe is gek, vijftig euro per jaar over hebt? Wees realist, als je een verzekering afsluit geldt dat de premie een relatie heeft met de kans dat iets fout gaat maal de gevolgschade van zo'n voorval. Risico = kans x gevolg staat op bladzijde één van ieder leerboekje over verzekeren.

De gevolgen van het niet terug kunnen zetten van een back-up dat een bedrijf failliet gaat. Dat is zeer reëel. Bedrijven die brand meemaken hebben een kans van zo'n 80% dat ze binnen een jaar failliet gaan. De kans op faillissement na dataverliest zal niet veel lager zijn. Als je de omzet van één jaar zou willen verzekeren en je zou een premie betalen van vijftig euro, dus 600 Euro per jaar, dan is de kans dus 600 / 1.000.000 = 0,0006 en dat is een veel te lage en niet realistische waarde. Wil je dit risico goed afdekken dan moet je gebruik maken van een online back-up dienstverlener die deze dienst aanbiedt voor serieuze professioneel organisaties. Die hebben de risico's, met verzekeringen, gedeeltelijk afgedekt. Daar moeten zij voor betalen, dus ook de afnemer. Dan nog zal maar een beperkt deel van de schade betaald worden. Ook voor professionele organisaties geldt: gok bij het afdekken van het risico van dataverlies nooit op één paard.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­